Zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe

Fundacja JMP – inspiracje w edukacji w związku z realizacją projektu pt. „Multikreatywne meble w polskiej szkole” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Podziałanie 2.3.5 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi doradczej w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu, tj. tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie, przy uwzględnieniu innowacyjnych funkcjonalności, w tym bezpieczeństwa mebli.
 
Termin składania ofert: 17 maja 2021 r., godz. 23:59
 
Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności
 
Pliki do pobrania:
 
Zapytanie ofertowe
 
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
 
Załącznik nr 2: Kosztorys
 
Załącznik nr 3: Spełnienie wymogu udziału w zapytaniu ofertowym
 
Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
 
Załącznik nr 5: Potencjał Wykonawcy
 

Podziel się: